Plan i program drugi razred

 mj.  nastavna
tema
 br.  nastavna jedinica
IX. I.cjelina 1. Uvodni sat
Temelji modernog 2. Ponavljanje gradiva 1.razreda
svijeta 3. Prva industrijska revolucija – Engleska
Europa i svijet 4. Prosvjetiteljstvo – Francuska
5. Europske države u drugoj polovini 18.st.
6. Razvoj SAD-a
7. Francuska revolucija:uzroci i tijek 1. faze
8. Francuska revolucija: 2. i 3. faza
9. Terenska nastava – Šibenik-Krka – uvod u Napoleonske ratove
X. 10. Napoleonski ratovi.
11. Slom Napoleona. Bečki kongres
12. Nacionalni pokreti i revolucije 1848/49.
13. Ponavljanje: Europa od sredine 18. do sredine 19. st.
II.cjelina 14. Provjera znanja
Doba građ. revolucija 15. Doba tehničkih otkrića. Druga industrijska revolucija
Europa i svijet 16. Europske države i SAD u drugoj polovini 19.st.
17. Ujedinjenje Italije i Njemačke
18. Razdoblje razvijenog kapitalizma – imperijalizma
19. Promjene u načinu života. Novi socijalni problemi
XI. 20. Ponavljanje: Europa i svijet u drugoj polovici 19. st.
I.cjelina 21. Provjera znanja
Temelji modernog 22. Hrvatska u doba prosvijećenog apsolutizma
svijeta 23. Hrvatska u vrijeme Napoleonovih ratova
Hrvatska 24. Banska Hrvatska (1800.-1830.)
25. Hrvatski narodni preporod
II.cjelina 26. Djelovanje Josipa Jelačića
XII. Doba građ. revolucija 27. Ponavljanje i sistematizacija
Hrvatska 28. Provjera znanja
29. Analiza provjere znanja. Ispravak ocjena
30. Evaluacija znanja. Ispravak ocjena.
II.obrazovno razdoblje
mj. nastavna
tema
br. nastavna jedinica
31. Hrvatska u desetljeću apsolutizma (1851.-1860.)
Doba građ. revolucija 32. Hrvatska u osvit modernog doba. Sabor 1861.
I. Hrvatska 33. Hrvatsko-ugarska nagodba
34. Razvoj moderne Hrvatske-ban Ivan Mažuranić
35. Gradišćanski Hrvati, Hrvati u Bačkoj i Mađarskoj.Hrvatsko iseljeništvo. Hrvati u BIH – terenska nastava Budimpešta
36. Hrvatska potkraj 19.st: Banovanje Khuena Hedervarya
37. Politički pokreti i stranke u Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća
III.cjelina 38. Hrvatska početkom 20.st.
II. XX.stoljeće 39. Ponavljanje: Hrvatska u drugoj polovici 19. st. i početkom 20. st.
a) Svijet , Europa 40. Međunarodni savezi, krize i regionalni ratovi
i Hrvatska 41. Prvi svjetski rat: 1914-1917.
u 1.svjetskom ratu 42. Prvi svjetski rat: kapitulacija.
43. Europa i svijet nakon Prvog svjetskog rata
b) Svijet, Europa i 44. Ususret novom ratu
III. Hrvatska 45. Hrvatska u vrijeme Prvog svjetskog rata
između dva rata 46. Hrvatska u sastavu Države Slovenaca, Hrvata i Srba
47. Hrvatska u sastavu Kraljevstva SHS
48. Hrvatska u vrijeme monarhističke diktature
c) Razdoblje 2.svjetskog 49. Nastanak Banovine Hrvatske
rata 50. Ponavljanje: Hrvatska i Svijet između dva svjetska rata
51. Provjera znanja
52. Početak Drugog svjetskog rata
IV. 53. Drugi svjetski rat: 1941.-1944.
54. Završetak Drugog svjetskog rata
55. Nezavisna Država Hrvatska
56. Hrvatski narod u antifašističkoj borbi
57. Svijet nakon Drugog svjetskog rata
Svijet, Europa i 58. Širenje socijalizma. Dekolonizacija
V. Hrvatska 59. Lokalni ratovi i krize.
nakon 2.svjetskog rata 60. Slom socijalizma. Promjene u Europi
61. Hrvatska u drugoj Jugoslaviji
62. Nastanak samostalne hrvatske države
63. Obrana Hrvatske. Položaj Hrvatske u međunarodnoj zajednici
64. Obrana Hrvatske – terenska nastava: Vukovar
VI. 65. Ponavljanje: Svijet i Hrvatska nakon Drugog svjetskog rata
66. Provjera znanja
67. Analiza provjere znanja, ponavljanje, sistematizacija. Ispravak ocjena
68. Provjera znanja i evaluacija
69. Provjera znanja i evaluacija
70. Zaključivanje ocjena